A

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Agrariërs

ChristenUnie Hellendoorn heeft hart voor de boeren. Het zijn hardwerkende ondernemers die zorgen voor de productie van gezond en goed voedsel. Het gaat hierbij om sectoren die naar hun aard een nauwe relatie met de schepping hebben. ChristenUnie Hellendoorn biedt ruimte aan de boeren  en zet daarbij in op sterke, duurzame en vernieuwende  initiatieven. ChristenUnie Hellendoorn weet dat gezonde gezinsbedrijven hierin een centrale rol spelen en wil hen zo veel mogelijk de ruimte geven. ChristenUnie Hellendoorn zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De agrarische sector geeft vorm aan het landschap en is belangrijk voor het beheer daarvan, maar vormt soms ook een bedreiging voor diezelfde leefomgeving. De gemeente kan bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving. De landbouw is op veel plaatsen essentieel als drager van het buitengebied.

Afvalinzameling

- Zwerfvuil en de hondenpoepvervuiling worden aangepakt door mensen daadwerkelijk te beboeten bij overtredingen.

- Er komen voldoende (ondergrondse) containers voor onder anderen glas, kleding en plastic.

 

Afvalvrije gemeente

Iedere dag zorgen we voor  afval. In dat afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt ingezameld, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik; daardoor zorgen we beter voor de schepping en kan daarnaast de afvalstoffenheffing naar beneden.

 

Asiel en inburgering

De gemeente zet zich met behulp van het Vluchtelingenwerk in voor de maatschappelijke begeleiding en integratie van inburgeringsplichtige asielgerechtigden. Kerken kunnen hierin een belangrijke bijdrage leveren. Het Vluchtelingenwerk moet van voldoende financiële middelen worden voorzien zodat daadwerkelijk de steun kan worden gegeven die nodig is om te integreren in onze samenleving. 

 

AWBZ

De AWBZ vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking, chronische ziekte of ouderdom. Om recht te hebben op langdurige zorg heeft iemand een indicatie nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om hulp bij het douchen, aankleden, het verzorgen van wonen of injecties geven, maar ook het wonen in een verpleeghuis. Wanneer deze taak vanwege de decentralisatie naar de gemeenten gaat dan kiest de ChristenUnie er voor om mensen zelf hun zorgverlener te kunnen kiezen.