D

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Decentralisaties

Het kabinet Rutte II maakt gemeenten verantwoordelijk voor een aantal taken die eerder door de rijksoverheid werden uitgevoerd. De belangrijkste veranderingen zijn de overheveling van de AWBZ naar de WMO, de participatiewet zal een groot deel van de sociale wetgeving vervangen. Verder gaat de uitvoering van de jeugdzorg naar de gemeenten.De ChristenUnie ziet het als een uitdaging om met een veel beperkter budget toch uitvoering te geven aan goede uitvoering van deze voor inwoners belangrijke voorzieningen. Voor inwoners verandert er erg veel en vaak is het niet de eerste wijziging. Daarom vinden we goede communicatie niet meer dan vanzelfsprekend. Duidelijke en begrijpelijke informatie en een goede begeleiding van de consulenten heeft bij de ChristenUnie voortdurende aandacht.

Zie ook: AWBZ, Jeugdzorg en/of WMO.

DOP’s en WOP’s (dorp/wijk-ontwikkelingsplan)

ChristenUnie Hellendoorn waardeert kernen,  buurtschappen en wijken als lokale gemeenschappen en hecht aan het eigene van een lokale gemeenschap. De gemeente moet alle mogelijkheden benutten om bewoners van kernen, buurtschappen en wijken te betrekken bij zaken die hen raken.

Onze gemeente heeft verscheidene kernen.  Daarle, Daarlerveen, Haarle, Hellendoorn en Nijverdal; daarnaast de buurtschappen Eelen en Rhaan, Hulsen, Hancate en Egede en Marle. Ook hebben we veel wijkverenigingen. Dat vraagt om specifiek beleid door WOP’s en DOP’s. (wijk-dorps ontwikkelingsplan).

Wil de gemeente de afstand klein houden, dan is inzet van contactambtenaren een goede mogelijkheid. Deze ambtenaren vormen de schakel tussen de vele afdelingen binnen het gemeentelijk apparaat en de belangen-vertegenwoordigende mensen in de kern, het buurtschap of de wijk.                                                          

ChristenUnie Hellendoorn wil kernen, buurtschappen en wijken eigen verantwoordelijkheid geven, ondersteund met eigen budgetten. De kracht van de kern is daarbij uitgangspunt.

Verenigingen zoals dorpsbelang, plaatselijke belangen en wijkverenigingen krijgen onder voorwaarden geld om hun rol van belangenbehartiger te kunnen vervullen. Er moet duidelijk draagvlak voor de vereniging in de kern worden aangetoond.

Voor een degelijk kernenbeleid is het noodzakelijk beleidsvrijheid te geven om kleine projecten slagvaardig te kunnen aanpakken.

  

Drank en drugs.

ChristenUnie Hellendoorn wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol op straat actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. We blijven de nul-optie hanteren.

Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. ChristenUnie Hellendoorn wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met ouders, scholen, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen.

Zie ook: Handhaving en/of  Verslavingen.