F

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Fietsers en voetgangers

De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend. Jongeren onder de zestien jaar zijn er zonder meer op aangewezen en voor schoolbezoek is er dan ook vaak sprake van grote fietsstromen. Ook voor woon-werkverkeer op korte afstand wordt veel gebruikgemaakt van de fiets. Nu fietsen met (elektrische) trapondersteuning in een snel tempo de markt veroveren, zijn er veel mensen die de fiets opnieuw ontdekt hebben.

  • Fietsroutes binnen de gemeente dienen zo veel mogelijk van het overige verkeer gescheiden. De veiligheid van de burger moet gewaarborgd zijn.
  • Fietspaden en met name fietsstroken dienen zoveel mogelijk uitgevoerd in rood asfalt.
  • We bevorderen dat in de centra, bij het  station, bij de bushaltes en bij "attractiepunten" voldoende mogelijkheden zijn voor fietsenstalling.
  • ChristenUnie Hellendoorn wil de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische fietsen bevorderen.
  • Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken; deze dienen zoveel mogelijk te worden verwijderd.
  • We steunen de verdere ontwikkeling van de fietssnelweg Enschede – Nijverdal.
  • De trottoirs moeten goed onderhouden worden.

 

Financiën

Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen.

Onze gemeente wordt geconfronteerd met enerzijds een drastische uitbreiding van het takenpakket, anderzijds met een ingrijpende bezuinigingsoperatie vanuit het rijk. De gemeente wordt ook verplicht haar tegoed bij het rijk onder te brengen (schatkistbankieren). De verschillende maatregelen leggen samen een grote druk op het financieel beleid. Meer dan ooit moet de gemeentelijke overheid zich ervan bewust zijn dat de middelen worden opgebracht door de hele samenleving. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de OZB (Onroerende Zaak Belasting).

De rijksoverheid draagt met een aantal zorg- en welzijnstaken weliswaar ook het budget over, maar heeft daarop een aanzienlijke korting toegepast. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt staan ook de inkomsten uit de OZB onder druk; dat geldt al evenzeer voor de opbrengsten uit grondverkoop. Plannen van de provincie voor een Grondfonds wachten wij af. De provincie kan met een dergelijk fonds de gemeente tot steun zijn.

De gemeente moet daarom de tering naar de nering zetten. Niet alleen door op alle begrotingshoofdstukken te korten door middel van de kaasschaafmethode, maar vooral ook door duidelijk keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Dat kan pijnlijk zijn voor ontwikkelingen binnen onze gemeente. We denken hierbij b.v  aan het temporiseren van de N/Z-verbinding.