W

Standpunten ChristenUnie Hellendoorn A-Z

Werk en inkomen

Werk is een belangrijk middel om de gaven waarmee God de mens gesierd heeft te ontplooien.

Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten. Zowel van overheid als samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers.

De gemeente heeft een taak als het gaat om het bevorderen van de lokale en regionale werkgelegenheid.

 

Er zijn veel mensen die graag iets voor de maatschappij willen betekenen en graag iets willen doen, het liefst in hun directe woonomgeving.

Daarnaast is er veel behoefte aan mensen die zich willen inzetten. Stichting De Welle vervult hierin een belangrijke functie via de vrijwilligersbank. Op tal van zaken coördineert Stichting De Welle samenhang in de samenleving.

ChristenUnie Hellendoorn ziet meedoen als een kans. Meedoen moet gestimuleerd worden en waar mogelijk worden beloond. Mensen die nog niet meedoen moeten in eerste instantie worden uitgedaagd om mee te doen en als dat niet lukt dan zo mogelijk een verplichting tot meedoen worden opgelegd.

Het is daarom nodig dat de gemeente, de maatschappelijke partners en de werkgevers samen de behoefte inventariseren en afspreken hoe vraag en aanbod bij elkaar kunnen worden gebracht. Om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is een werkgevers/werknemers loket van groot belang.

 

ChristenUnie Hellendoorn zet zich in voor een samenleving waarin …

  • Iedereen kan meedoen op een manier die zo goed mogelijk aansluit bij ieders talenten.
  • Het voor gemeente, bedrijven en andere organisaties en instellingen vanzelfsprekend is dat ook mensen met beperkingen de mogelijkheid wordt geboden om hun talenten in te zetten; zij laten dit zien door deze mensen in dienst te nemen, bijvoorbeeld door hen een leer-werkstage aan te bieden.

 

De ChristenUnie Hellendoorn wil nadrukkelijk oog hebben voor de positie van zzp'ers (zelfstandigen zonder personeel). Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn. Ook binnen de overheid moet men meer en meer rekening houden met vraagstukken die hiermee samenhangen. Hierbij denken wij aan invulling van aanbestedingscontracten, mogelijkheden binnen bestemmingsplannen, eisen omtrent uitkeringen en aanvullingen hierop door eigen arbeid, enz.

 

Wonen

De woningmarkt heeft het moeilijk: de bouw stagneert, het is moeilijker om een huis te kopen, te verkopen of te huren. Hellendoorn heeft daarom recent een woonvisie ontwikkeld. De ChristenUnie wil de uitvoering van deze woonvisie positief-kritisch volgen.

Het ruimtelijk beleid moet bijdragen aan de opdracht aan de mensen om als rentmeester de aarde op een verantwoorde wijze te ontwikkelen en te beheren. Ruimte is een schaars goed.

Keuzes die we nu maken  hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties.

De gemeente heeft hierin een belangrijke leidende rol.

 

We kiezen voor:

  • Ruimte voor vernieuwend vraaggericht en duurzaam wonen (o.a. levensloopbestendige woningen, gezamenlijke wooninitiatieven, bouwen in eigen beheer door particulieren).
  • Bevorderen van duurzaam en energieneutraal bouwen en wonen.
  • Hergebruik van leegstaande gebouwen.
  • Toekomstbestendig waterbeheer.
  • Samenwerking met de agrarische sector.

 

De starterslening kan een goed instrument zijn om (door-)starters op de woningmarkt net dat zetje te geven om wel een woning te kunnen kopen en zo de doorstroming te bevorderen op de huizenmarkt.

Met huurdersverenigingen worden  zo mogelijk afspraken gemaakt over de verduurzaming van hun woningvoorraad. ChristenUnie Hellendoorn streeft naar klimaatneutrale woningen en woningen die energie "produceren".

Woningcorporatie

Woningstichting Hellendoorn speelt een belangrijke rol in de voorziening van goede sociale huurwoningen en de leefbaarheid van wijken. De ChristenUnie Hellendoorn geeft de WST Hellendoorn de ruimte om innovatief, vraaggericht en toekomstvast te kunnen bouwen, de gemeentelijke woonvisie biedt daarvoor duidelijk kaders.

 

WT4

Zie: Gemeentelijke samenwerking.

 

Wmo

ChristenUnie Hellendoorn wil dat burgers die ondersteuning vanuit de Wmo krijgen de mogelijkheid hebben om te kiezen voor een PGB (persoonsgebonden budget) en zelf hun ondersteuning kunnen inkopen. Het Steunpunt Mantelzorg van de Vrijwillige Thuiszorg is daarbij onmisbaar. Dit stelt burgers beter in staat zelf te beslissen b.v. voor de inkoop van dagbesteding en vooral om te kunnen kiezen voor zorgverlening vanuit een identiteit die bij hen past. Bij toekenning van de PGB zal een zorgvuldige afweging worden gemaakt.

De ChristenUnie zet zich in voor een goed functionerende  Wmo-raad, waarin alle leeftijdsgroepen op evenwichtige wijze aan bod komen, om het beleid aangaande de zorg 

voor elke leeftijd zo goed mogelijk te borgen.