Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma 2018-2022

1.    Inleiding

ChristenUnie, partij in de samenleving
Verkiezingen gaan over mensen. Over u en over mij. Over onze ouders, onze kinderen, onze buren, de leerkrachten op de school, onze werkgevers en onze werknemers. Ze gaan over ons en onze manier van samenleven.

Wij geloven dat mensen door God geschapen zijn en dat Hij ons aan elkaar gegeven heeft om samen te leven. Om een samenleving te vormen. De ChristenUnie gelooft dat het in onze samenleving om veel meer gaat dan om geld en bezit. Het gaat vooral om zinvol leven, vrijheid en veiligheid.

Wij willen geen samenleving waarin ons  wordt verteld wat we moeten denken en doen, maar wij willen vrijheid om te geloven en om zelf verantwoordelijkheid te nemen. Wij willen een gemeente waar een bescheiden overheid ruimte biedt aan inwoners die maatschappelijk initiatief tonen. We willen een wereld waarin we omzien naar elkaar. Een wereld die leefbaar blijft, ook voor onze kinderen.

Een samenleving met toekomst
In de gemeente Hellendoorn gaat er veel goed, maar er zijn ook veel zorgen.
In onze samenleving zijn normen en waarden niet vanzelfsprekend meer en de aanhoudende migratie van vluchtelingen plaatst ons voor grote uitdagingen. Ook zijn de hervormingen van het zorgstelsel ingrijpend geweest en mensen dreigen tussen wal en schip te raken.

De manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven, staat meer ter discussie dan ooit .

De ChristenUnie beseft dit en vindt dat het daarom meer dan ooit belangrijk is om te geloven in een Hellendoorn waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’ in een politiek van draagkracht en draagvlak.

Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in. Een programma met plannen voor Hellendoorn dat laat zien dat de ChristenUnie wil bouwen aan een samenleving waarin iedereen meetelt. Wij investeren in zorg voor elkaar, in de cruciale rol van gezinnen, in een dienstbare en rechtvaardige overheid, in moreel leiderschap, in godsdienstvrijheid, in een duurzame economie en in een zorgvuldige omgang met Gods schepping, tot Zijn eer.

Dit vatten we samen in onze kernboodschap.

De ChristenUnie:

 • zorgt dat iedereen meetelt;
 • investeert in de toekomst van kinderen;
 • komt op voor Gods schepping.

Geef geloof een stem
Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid. De Bijbel heeft een bevrijdende boodschap die hoop geeft voor de toekomst. Wij geloven daarom dat christelijke uitgangspunten in de politiek relevant zijn voor Hellendoorn.

De ChristenUnie-politici maken deel uit van een beweging van maatschappelijk betrokken christenen die op tal van plekken in de samenleving hun geloof een stem geven. Die hun geloof niet bewaren voor de kerk of thuis, maar uitdelen in de maatschappij. Die bereid zijn verantwoordelijkheid te nemen en samen te werken voor een betere samenleving.

Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens de ChristenUnie wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren, om zo vrede te stichten. De Bijbel roept ons op om recht te doen, trouw te zijn, en nederig de weg te gaan die God van ons vraagt. (Micha 6:8)

De ChristenUnie is een landelijke, christelijke netwerkpartij. Dat biedt stabiliteit. Onze lokale standpunten zijn niet ad hoc opgeschreven maar gebaseerd op onze christelijke uitgangspunten. Tegelijk biedt het feit dat de ChristenUnie actief is op alle niveaus van het openbaar bestuur uitstekende mogelijkheden om af te stemmen en om lokale zaken provinciaal of landelijk aan de orde te stellen (en andersom).

Van christenen voor alle mensen
De ChristenUnie is een partij van christenen voor alle mensen. Wij willen iets uitstralen en doorgeven van de liefde die God heeft voor deze wereld, voor Nederland, voor Hellendoorn. Doe met ons mee. Geef geloof een stem!

2.      Betrouwbare overheid

2.1      De gemeente, dat zijn wij samen

Waar staat de ChristenUnie voor?
Bij de ChristenUnie staat de samenleving centraal. Een samenleving die niet het werk is van de overheid, maar van mensen en maatschappelijke verbanden samen.
De gemeente heeft dus een bescheiden rol. De gemeente heeft vooral als taak de kracht in de samenleving te versterken en staat daarom naast mensen om ze te wijzen op de eigen verantwoordelijkheid maar ook om mee te denken, te stimuleren en te ondersteunen waar dat nodig is. Dit vraagt om maatwerk: de een heeft die ondersteuning sneller nodig dan de ander. En voor kwetsbare mensen die het echt niet zelf of samen met anderen kunnen, biedt de overheid een vangnet.

Inwoners moeten een beroep kunnen doen op de overheid als hun vrijheid, veiligheid of bestaanszekerheid in het geding is. Om die reden is het goed dat de overheid op een aantal belangrijke terreinen ook grenzen aangeeft, handhaaft, normeert en kadert.

Vertrouwen
Het vertrouwen in de politiek en in de overheid staat onder druk. De ChristenUnie ziet dit en neemt het serieus. Wij zijn ervan overtuigd dat goed bestuur en sterk moreel en integer leiderschap de basis vormen voor een bloeiende samenleving. Net zo belangrijk is een samenleving die zich realiseert dat een overheid niet alles kan oplossen en die zelf ook verantwoordelijkheid neemt.

De ChristenUnie zet bij haar werk in de gemeenteraad in op luisteren en samenwerken. Het wel of niet deelnemen in een coalitie is daarbij niet doorslaggevend. Het innemen van standpunten in de raad wordt primair bepaald door de uitgangspunten van de partij, die o.a. zijn vastgelegd in het programma. Als fractie willen we betrouwbaar en constructief bekend staan in Hellendoorn.

De ChristenUnie wil bijdragen aan het herstel van vertrouwen door:

 • Open, herkenbaar en betrokken aanwezig te zijn in Hellendoorn;
 • In te zetten op goede relaties met inwoners en tussen openbaar bestuur en inwoners;
 • Eerlijk te zijn en geen beloftes te doen die niet zijn na te komen;
 • Ervoor te zorgen dat politieke processen zoveel mogelijk in de openbaarheid plaatsvinden;
 • Te streven naar een coalitieakkoord op hoofdlijnen zodat er voor alle partijen ruimte is voor invloed op beleid; 
 • De bereikbaarheid en dienstverlening van de gemeente hoge prioriteit te geven;
 • Het onderwerp integriteit continu aandacht te geven.

De ChristenUnie wil dat inwoners zoveel mogelijk zelf verantwoordelijkheid nemen voor het eigen handelen en dat inwoners- samen met anderen en de overheid - de zorg voor de samenleving oppakken.

De gemeente moet op haar beurt dan wel openstaan voor initiatieven van inwoners, maar ook voor initiatieven van instellingen, bedrijven en kerken, vooral als die het algemeen belang op het oog hebben. Hierbij past een overheid die meedenkt, participeert, drempels verlaagt en faciliteert. De ChristenUnie stimuleert dat inwoners zichzelf organiseren in bijv. coöperaties en daarmee verantwoordelijkheden op zich nemen op het gebied van duurzaamheid, zorg, lokale economie of wijkbeheer. Meer verantwoordelijkheid van inwoners vraagt om minder regels van de gemeente, om minder administratieve lasten en bureaucratie. Kortom, om een college en raad die durven los te laten.

De ChristenUnie wil inzetten op het meedenken van inwoners, platforms en comités voorafgaande aan beleidsvorming in de raad. Burgerinitiatieven willen we ruimhartig verwelkomen en participatie stellen we op prijs. Wel letten we erop dat de gemeenteraad vanaf het begin heel duidelijk is over de ruimte die er is voor burgerparticipatie. Burgerparticipatie is geen zaak van ‘baat-het-niet-dan-schaadt-het-niet’. Als ze niet juist wordt ingezet of slecht wordt uitgevoerd, werkt het contraproductief.

Inwonerpeilingen, experimenten met nieuwe vormen van vertegenwoordiging en andere manieren om inwoners te betrekken bij de besluitvorming moeten aanvullend zijn op het mandaat dat via de verkiezingen door de inwoners is gegeven. Juist bij belangentegenstellingen is het de gemeenteraad die, als hoeder van het algemeen belang, knopen doorhakt. Het lokaal bestuur blijft eindverantwoordelijk.

Overheid en inwoner
De gemeente voert taken uit die direct van belang zijn voor haar inwoners. Zo is de gemeente verantwoordelijk voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015), de Participatiewet en de jeugdzorg. Ook het ophalen van het huisvuil of het maken van bestemmingsplannen is de verantwoordelijkheid van de gemeente. De gemeente heeft een aantal belangrijke kerntaken, zoals veiligheid, (jeugd-)zorg, maatschappelijke ondersteuning, ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Zelfs bij die taken waar zij een primaire verantwoordelijkheid heeft, zoekt zij steeds zoveel mogelijk samenwerking met de samenleving (inwoners, bedrijven, organisaties, kerken, scholen et cetera).

Gemeentelijke samenwerking
Samenwerking van gemeenten moet ‘van onderop’ plaatsvinden. Hiermee wordt bedoeld dat de gemeenteraden van de individuele gemeenten hiertoe besluiten. Zij vormen de onderste en daarmee de verantwoordelijke bestuurslaag.

Uitgangspunt voor de ChristenUnie is, dat de kwaliteit van de gemeentelijke organisatie (ook wel bestuurskracht genoemd) voldoende moet zijn en blijven. Als deze bestuurskracht tekortschiet, is de gemeenteraad de eerstverantwoordelijke om te gaan zoeken naar versterking van deze bestuurskracht. De ChristenUnie kiest daarbij niet op voorhand voor samenwerken.

De ChristenUnie wil minder bestuurlijke drukte. Bestuurlijke samenwerkingsverbanden zoals gemeenschappelijke regelingen (WGR) vragen een kritische houding. De ChristenUnie is niet per definitie tegen gemeenschappelijke regelingen, maar die dienen op z'n minst de mogelijkheid in zich te hebben dat de individuele gemeente eigen beleid kan blijven formuleren. Ook is belangrijk dat de raad zicht en controle houdt op besluiten die een WGR neemt.

Concrete voorstellen

 • Inwoners die verantwoordelijkheden op zich nemen (bijv. in coöperaties) op het gebied van duurzaamheid, energie, zorg, lokale economie of wijkbeheer krijgen hiervoor de ruimte en worden door de gemeente gefaciliteerd.
 • Indieners van burgerinitiatieven worden niet van het kastje naar de muur gestuurd. De gemeentelijke organisatie hanteert hiervoor een eenvoudig systeem/loket.
 • Meer vertrouwen, minder regels: Deze periode komt het college met voorstellen voor regels die geschrapt, vereenvoudigd of samengevoegd kunnen worden.
 • Vroegtijdig open en eerlijk inwoners betrekken bij beleidskeuzes en/of grote ontwikkelingen.
 • Selectiviteit en zorgvuldigheid bij het inzetten van burgerparticipatie is geboden.
 • De gemeente gebruikt bij schriftelijke communicatie met inwoners eenvoudig Nederlands.
 • Keuzes voor schaalvergroting (samenwerking met andere gemeenten in allerlei gradaties) worden gemaakt op basis van inhoud, kwaliteit, draagvlak en herkenbaarheid.
 • De raad maakt afspraken over hoe WGR-en vanuit de raad worden gevoed en gecontroleerd.

2.2      Veiligheid en privacy

Waar staat de ChristenUnie voor?
Als inwoner van Hellendoorn wilt u veilig kunnen leven. Helaas is dat niet vanzelfsprekend. De overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden.

Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist inwoners, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties dragen bij aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder zorg over straat kunnen, actief kunnen zijn en volop van het leven kunnen genieten.

Een veilige samenleving 
Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. De ChristenUnie heeft aandacht voor slachtoffers en hun omgeving en stimuleert een effectieve, op herstel gerichte, aanpak van daders.

De gemeente stelt een integraal veiligheidsbeleid vast, dat gebaseerd is op onderzoek en ervaringen in de verschillende buurten. Betrokkenheid van inwoners en organisaties is van groot belang bij de analyse van veiligheidsproblemen en bij het stellen van prioriteiten bij de oplossing daarvan. 

In een veiligheidsplan staan doelen en verantwoordelijkheden van de samenwerkende organisaties die een rol spelen bij veiligheid. De ChristenUnie wil dat het integraal veiligheidsplan zo tijdig door de raad wordt vastgesteld, dat de gemeente invloed kan uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten voor de politie.

Inwoners worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de wijk. Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het beperkt (proportioneel) toepassen en inbedden in goede wetgeving (privacy) en in een goede cyclus van beleid, uitvoering en evaluatie.

De ChristenUnie hecht aan de rol van de wijkagent als aanspreekpunt voor burgers in de wijk en zijn coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken.

Bescherming van persoonsgegevens
Voor een goede vervulling van de toegenomen wettelijke taken en verplichtingen heeft de gemeente de beschikking over veel gevoelige persoonsgegevens. Het koppelen van gegevens is nodig om snel de juiste zorg te kunnen leveren. Duidelijke privacyregels leiden ertoe dat data kunnen worden uitgewisseld en efficiënte hulpverlening wordt geboden. Voor het vertrouwen in de overheid is het erg belangrijk dat zorgvuldig met deze persoonsgegevens wordt omgegaan en de burgers duidelijk over het gebruik van deze gegevens worden geïnformeerd. De Europese regelgeving is hierbij leidend.

Concrete voorstellen

 • Elke medewerker van de gemeente die gevoelige persoonsgegevens verwerkt, volgt een privacytraining of heeft een dergelijke training gevolgd;
 • Medewerkers in het sociaal domein wijzen cliënten zowel schriftelijk als mondeling op hun rechten op het gebied van privacy.
 • Inwoners worden (eventueel per wijk) betrokken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten.
 • De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) melding/aangifte en voor goede terugkoppeling door de politie.
 • Er is een actieplan criminele jeugdbendes. Hard optreden en tegelijk perspectief bieden zijn uitgangspunten. Ouders en het onderwijs spelen een belangrijke rol.
 • Betrek burgers bij veiligheid in hun directe omgeving d.m.v. Burgernet, en Buurtpreventie Apps.

2.3      Financiën

Waar staat de ChristenUnie voor?
Van de gemeente verwachten wij dat zij een betrouwbare, goede rentmeester is van de beschikbare middelen. Structurele uitgaven, zoals voor wegen en onderwijshuisvesting, moeten kunnen worden betaald uit vaste inkomsten. Alle burgers betalen mee, hetzij via de afdracht van de rijksoverheid, hetzij via de gemeentelijke belastingen zoals de Onroerende Zaak Belasting (ozb). Uiteraard is er voor mensen met weinig financiële draagkracht maatwerk mogelijk.

In de afgelopen periode is het takenpakket van de gemeenten flink uitgebreid. Hierbij zijn de  financiële risico’s toegenomen. De mogelijkheden om deze risico’s op te vangen zijn gericht op efficiëntievergroting. Dit kan gedaan worden door integraal de taken van de gemeente op sociaal gebied, in de openbare ruimte en op het terrein van veiligheid in te vullen. Daarmee is de noodzaak versterkt om alle risico's beter in beeld te brengen en te beheersen. Toekomstige generaties mogen niet worden opgezadeld met de gevolgen van slecht (financieel) beleid van hun voorgangers.

Politiek is kiezen
Het is ten eerste belangrijk om inzichtelijk te krijgen welke prestaties rondom de beschikbare financiën worden uitgevoerd en gerealiseerd. Dit moet gebeuren in de begroting en jaarrekening.

Het begint allemaal met het inzichtelijk maken in de begroting en jaarrekening welke prestaties voor de beschikbare financiën worden uitgevoerd en zijn gerealiseerd. Publieke middelen zijn per definitie schaars; er zijn altijd meer wensen dan er geld beschikbaar is. De gemeenteraad moet zorgvuldig de verschillende wensen, noden en belangen kunnen afwegen. Bij bezuinigingen moeten de posten die te maken hebben met de nood van individuele burgers, zorg, veiligheid, beheer en onderhoud van bestaande voorzieningen worden ontzien.

De gemeente koopt duurzaam en circulair in. Keuzes en resultaten zijn meetbaar.

De gemeente als ambtelijke organisatie moet blijven werken aan doelgerichtheid en efficiëntie. Rekenkameronderzoeken kunnen daarbij behulpzaam zijn, mits ze gericht worden ingezet en geen (politiek) doel op zich worden.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie is voor experimenten met burgerbegrotingen waarbij het budgetrecht van de raad overeind blijft.
 • De lokale lastendruk stijgt in principe niet meer dan de inflatiecorrectie.
 • Bezuinigen door kritisch te zijn op:
 • Bekostigen van ‘prestigeprojecten’;
 • Subsidiëren van organisaties en activiteiten die ook met privaat geld kunnen worden bekostigd;
 • De inhuur van externe projectmanagers, adviesbureaus e.d.

3.      Gezonde Samenleving

3.1      Samen zorgen

Waar staat de ChristenUnie voor?
De ChristenUnie gelooft in een samenleving die is gebaseerd op naastenliefde.
Eén van de kenmerken van de samenleving is dat bijna iedereen deel uitmaakt van één of meerdere netwerken van mensen, zoals familie, werk, school en sociale media. Tegelijk nemen individualisme en eenzaamheid toe.

Voor de ChristenUnie is elk mens waardevol. Die waarde hangt niet af van prestaties, gezondheid, seksuele geaardheid, afkomst, leeftijd, gewenstheid of geluk. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te participeren, om te worden beschermd en om zorg te ontvangen als dat nodig is. De ChristenUnie Hellendoorn wil bijdragen aan een samenleving waarin iedereen ertoe doet.

We hebben een periode van grote bezuinigingen en hervormingen meegemaakt waardoor inwoners meer zelf verantwoordelijk zijn geworden voor het regelen van ondersteuning.

De ChristenUnie Hellendoorn vindt dat niet alles door de overheid geregeld kan en moet worden. Zorg moet dichter bij de mensen. Wij ondersteunen wijkgerichte aanpak. Tegelijk zorgt de gemeente voor passende ondersteuning aan mensen, die het niet op eigen kracht redden.

Zorg voor kwetsbare inwoners
De ChristenUnie is groot voorstander van zorg die dichtbij georganiseerd is. Zorg op menselijke schaal en met een menselijk gezicht.  Vóór alles is er de inzet op voorkomen van problemen van groot belang; onnodig leed moet worden voorkomen.

Bij Wmo en jeugdzorg sluiten de diverse vormen van ondersteuning zoals administratie, schuldhulpverlening en rechtsbijstand, aan bij de (beperkte) eigen kracht en zorgzaamheid van mensen. De ondersteuning is ook gericht op de maximale groei van de zelfredzaamheid.

Het Hulpfonds, het Steunpuntminima, de Stichting BOOM, de voedselbank, het Vluchtelingenwerk en Stichting de Welle zijn onmisbare partners voor onze gemeente. In toenemende mate wordt er een beroep gedaan op hulpverlening door de kerken. Deze constructieve rol en toegevoegde waarde vragen, met inachtneming van de scheiding tussen kerk en staat, om wederzijds respect en om versterking van de contacten tussen overheid en kerken (diaconieën). Het gezamenlijke overleg van de kerkelijke diaconieën en de gemeente juichen wij van harte toe.

De komende tijd blijft de gemeente vol inzetten op het weghalen van schotten tussen hulp, zorg en participatie en het voorkomen en verminderen van bureaucratie. Bij een keukentafelgesprek wordt duidelijk welke integrale zorg en ondersteuning nodig zijn. Het uitgangspunt hierbij is 1 gezin 1 plan, zodat er zorg op maat geleverd wordt. De ChristenUnie zet zich in voor een goed functionerende WMO-raad, waarin alle kwetsbare groepen op evenwichtige wijze aan bod komen. Het realiseren van ondersteuning bij progressieve ziektebeelden gebeurt zo snel mogelijk zodat de ondersteuning aansluit bij het actuele ziektebeeld. 

Mantelzorgers en vrijwilligers
De gemeente kent vele mantelzorgers en vrijwilligers. De ChristenUnie Hellendoorn is dankbaar en trots op al het werk dat deze mensen verzetten. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom faciliteert de gemeente vrijwilligerswerk. Dit geldt voor het doen van vrijwilligerswerk naast een uitkering, maar ook voor het geven van mantelzorg naast een baan en het activeren van vluchtelingen.

Steeds meer mensen met een zware zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Dit betekent onder meer zorgen voor voldoende woningen voor ouderen en gehandicapten. Mensen met een beperking moeten zoveel mogelijk kunnen meedoen aan de samenleving. ChristenUnie Hellendoorn vindt dat een passende dagbesteding een voorwaarde is.

Dagbesteding en respijtzorg zijn belangrijk om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen. Daarom zet de ChristenUnie in op respijtzorg, waardering van de mantelzorger en het proactief benaderen van mensen die mantelzorger zijn geworden.

Om de ondersteuning in het sociale domein betaalbaar te houden, kan voor bepaalde voorzieningen een eigen bijdrage afhankelijk van het inkomen gevraagd worden.

ChristenUnie Hellendoorn stimuleert het delen en hergebruik van hulpmiddelen.

Personen met verward gedrag
Het aantal personen op straat met verward gedrag neemt toe. Problemen worden niet tijdig herkend en soms blijft hulp uit. De ChristenUnie wil bijsturen waar nodig. Daarbij zet de gemeente in op vernieuwende vormen van zorg. Mensen die verward gedrag vertonen verdienen de aandacht van omgeving en hulp. Tegelijk zal de samenleving meer oor en oog moeten krijgen voor buren die ‘anders’ zijn.

Zorg voor vluchtelingen
De gemeente Hellendoorn is verantwoordelijk voor goede opvang van vluchtelingen. Mensen die huis en haard hebben verlaten moeten een veilig onderkomen krijgen. We zijn ons bewust dat het draagvlak hiervoor soms kwetsbaar is. Daarom willen we dat nieuwkomers zo snel mogelijk opgenomen worden in onze samenleving. Dat begint met de taal leren, maar ook dat gaat sneller en beter als nieuwkomers actief deelnemen aan de maatschappij. De ChristenUnie pleit allereerst voor gespreide, kleinschalige opvang van vluchtelingen. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) verdienen bijzondere aandacht. Het percentage dat voor problemen zorgt en een opleiding niet afmaakt is hoog.
De gemeente moet de taakstelling voor huisvesting van statushouders halen, maar moet ook bewaken dat dit niet tot verdringing op de huizenmarkt leidt.

Nieuwkomers moeten zo snel mogelijk deel kunnen nemen aan (vrijwilligers)werk en participeren in verenigingen. Mogelijkheden om actief kennis te maken met en deel te nemen aan de maatschappij helpen nieuwkomers bij hun integratie. Initiatieven vanuit de samenleving die hiervoor georganiseerd worden, verdienen aanmoediging en ondersteuning. Belangrijk is tegelijk dat nieuwkomers leren dat de Nederlandse normen en waarden leidend zijn.

Drugs, drank en gokken
De ChristenUnie Hellendoorn streeft naar goede samenwerkingen om overmatig gebruik van drank en het gebruik van drugs actief te bestrijden. Signalen uit de buurt moeten hierbij serieus genomen worden. Daarbij moet er op de Drank- en Horecawet voldoende toezicht zitten.

Het kweken van wiet en het dumpen van drugs zorgen voor veel milieuschade en deze zullen dus effectief bestreden moeten worden.

Om dit te realiseren moet er hecht worden samengewerkt tussen gemeente, politiek, horeca, burgers, scholen, kerken, verslavingszorg en andere betrokkenen. De nuloptie voor coffeeshops en gokhallen blijft gehandhaafd.

Prostitutie
Prostitutie is mensonwaardig en gaat tegen Gods bedoeling met seksualiteit in. Elke vorm van mensuitbuiting ziet de ChristenUnie als iets dat hard aangepakt moet worden. De gemeente heeft hierbij een taak om voldoende hulp te bieden.

De ChristenUnie wil afspraken maken over preventie, opsporing, zorg en samenwerking.

Concrete voorstellen

 • Medewerkers die namens de gemeente gesprekken voeren met hulpvragers krijgen mandaat om toezeggingen te doen over schuldhulpverlening, indicaties voor respijtzorg, WMO-voorzieningen en jeugdhulp.
 • Via een cliëntenplatform moet de mogelijkheid blijven bestaan dat ongewenste situaties of ontwikkelingen worden gemeld.
 • De gemeente organiseert een onafhankelijke ombudsfunctie, die kan bemiddelen tussen cliënten en gemeente.
 • Integrale afwegingen worden gemaakt in één beschikking voor Wmo, jeugdhulp, participatiewet, minimabeleid.
 • Een persoonsgebonden budget (pgb) is één van de instrumenten om passende zorg onder regie van de zorgvrager aan te vragen. De ChristenUnie wil dat pgb-gebruik mogelijk blijft en dat inwoners die mogelijkheid kennen. Zo hebben zorgvragers altijd de mogelijk om identiteitsgebonden of andere noodzakelijke zorg in te kopen als deze niet gecontracteerd is.
 • De ChristenUnie wil meer hergebruik en delen van (zorg-)middelen.
 • De gemeente blijft werken aan de aanpak van laaggeletterdheid in overleg met onderwijs, bibliotheken en wijkteams.
 • Samen met de GGZ worden afspraken gemaakt hoe mensen met verward gedrag in hun eigen situatie kunnen worden ondersteund, hoe netwerken betrokken worden en wordt voorkomen dat mensen afhankelijk worden van de GGZ;
 • Hellendoorn wordt een dementievriendelijke gemeente.
 • De gemeente wijst mensen die mantelzorger zijn of worden actief op ondersteuning.
 • De gemeente ontwikkelt een visie op informele zorg en de manier waarop de informele zorg zich verhoudt tot de formele zorg.
 • Er is speciaal beleid en ondersteuning voor mantelzorgers. Er wordt gekozen voor investeren in mantelzorg om zo te komen van ‘zorgen voor naar zorgen dat’.
 • De gemeente stimuleert de inzet van vluchtelingen in het lokale vrijwilligerswerk.
 • De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid voor het huisvesten van statushouders. Indien nodig worden er extra (tijdelijke) woningen of alternatieve woonvormen gerealiseerd.
 • Activiteiten vanuit de samenleving die taal en participatie van nieuwkomers bevorderen worden omarmd.
 • De gemeente schakelt het bedrijfsleven in en daagt het uit statushouders in dienst te nemen.


3.2      Jeugd & Gezin

Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij geloven in de grote waarde van stabiele relaties en van gezinnen. Het gezin is de plek waar liefde, geborgenheid en zorg voor elkaar centraal staan. Opgroeien in een stabiel gezin geeft kinderen een stevige basis voor de rest van hun leven. We zien echter de druk op gezinnen toenemen. Het combineren van werk en opvoeding kan een bron van stress zijn. Dit zorgt voor druk op relaties en gezinnen. De ChristenUnie vindt het waardevol dat iedereen de talenten op het gebied van werk en opvoeding kan ontplooien.

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Hellendoorn moet daarom inzetten op veilige gezinnen, scholen en buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen die extra ondersteuning nodig hebben deze zoveel mogelijk ontvangen op een manier die past bij de identiteit van het gezin.

Investeren in het gezin
Het is hoog tijd om meer aandacht te besteden aan sterke en liefdevolle (1 ouder) gezinnen. 

De ChristenUnie wil dat mensen met kinderen middelen aangereikt krijgen om te kunnen bouwen aan hun relatie en aan het ouderschap. Zo moet de zorg voor aanstaande ouders niet alleen gericht zijn op de lichamelijke voorbereiding op de komst van een kindje, maar ook op de mentale voorbereiding. Onderzoek laat zien dat voorlichting en begeleiding positief werken tegen stress in de relatie. Een kind is het beste af als de ouders het samen goed hebben, daarom willen we ouders ondersteunen door ouderschapscursussen via consultatiebureaus aan te bieden.
In de huidige cultuur zijn de verwachtingen van relaties hoog en tegelijkertijd is trouw in relaties niet vanzelfsprekend. De afgelopen decennia is het aantal echtscheidingen en verbroken relaties fors toegenomen. Voor kinderen is de (echt)scheiding van hun ouders bijzonder ingrijpend. Steeds meer raken we hiervan doordrongen, zeker als we de verhalen horen over pijnlijke vechtscheidingen. Inzet op ondersteuning en preventie bij relatieproblemen is nodig omdat daarmee kinderen in hun kwetsbare positie worden beschermd en veel relatieleed voor ouders wordt voorkomen. Wij willen in de prenatale voorlichting meer aandacht voor psychosociale aspecten en veranderingen in de relatie als gevolg van het vader- en moederschap.

Effectieve ondersteuning
Door de jeugdzorg te decentraliseren heeft het Rijk het vertrouwen uitgesproken in gemeenten dat zij samen met de jeugdzorgaanbieders de jeugdhulp kunnen organiseren. Om de transformatie te laten slagen zal er verder ingezet gaan worden op preventie en vroegsignalering, zodat kinderen eerder worden ondersteund en geholpen. Ouders en kinderen zijn erbij gebaat als op het juiste moment de juiste zorg beschikbaar is. Hiervoor is nodig dat de zorgvrager, het gezin, samen met de omgeving en professionals een plan maakt. In het hulpverleningstraject zullen de eigen kracht en de netwerken van gezinnen nog meer moeten worden ingezet en versterkt.
Jeugdhulp moet beschikbaar zijn voor alle kinderen en ouders die ondersteuning nodig hebben. Om snel hulp te kunnen aanbieden is het belangrijk dat de zorg dichtbij is. Dit kan door het onderwijs samen met jeugdzorg arrangementen te laten ontwikkelen of de jeugdzorg op scholen spreekuren te geven. De ChristenUnie pleit ervoor expertise in de kinderopvang of school te halen. Zo wordt ingezet op preventie en wordt voorkomen dat op termijn doorstroming naar duurdere en zwaardere vormen van zorg nodig is. Tegelijkertijd ondersteunt het de leerkracht die met zijn of haar zorgen over een kind, samen met ouders, terecht kan bij een professional, die de zorg overneemt. 

Kindermishandeling en huiselijk geweld
Kinderen hebben het recht om veilig te zijn en om beschermd te worden tegen kindermishandeling. De gevolgen van mishandeling zijn groot. Daarom is het belangrijk dat er extra wordt ingezet op het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling.
Veilig Thuis, het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling, moet laagdrempelig bereikbaar zijn en bekend bij alle inwoners van Hellendoorn. Voor slachtoffers van huiselijk geweld moet er passende hulp en/of een veilige opvang geregeld worden. De eventuele opvang zou het liefst moeten zijn op een plek waar alle hulp onder een dak geboden kan worden. De registratie bij Veilig Thuis en bij de politie moet zo zijn dat het duidelijk is welke vorm van huiselijk geweld er speelt. Zo kan er snel passende handhaving en zorg ingezet worden.

Jeugdzorg
De kwalitatieve zorg moet zo dicht mogelijk bij het kind en in goede samenhang met zijn/haar omgeving worden geregeld. Uithuisplaatsingen moeten zoveel mogelijk worden voorkomen en de continuïteit van deze zorg moet gewaarborgd blijven. De zgn. ‘eigen kracht’ moet zoveel mogelijk worden ingeschakeld.

Niet alle taken die naar de gemeente toekomen, kunnen plaatselijk worden georganiseerd. De gemeente Hellendoorn trekt regionaal op met de veertien Twentse gemeenten. Uitgangspunt hierbij is: wat plaatselijk kan moet plaatselijk blijven.

De ChristenUnie  ziet erop toe dat identiteitsgebonden jeugdzorg ook deel uitmaakt van de aanbieders waaruit gekozen kan worden.

De jeugdzorg zal op een soepele manier moeten overgaan in volwassenenzorg. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) biedt in onze gemeente hiervoor volop kansen.  Het CJG  biedt informatie, advies en doorverwijzing naar ondersteuning en hulp vanuit het inlooppunt in het Huis voor Cultuur en Bestuur. De ChristenUnie ondersteunt het uitgangspunt voor aanpak van problemen van één gezin, één plan.

Concrete voorstellen

 • Met professionals uit het veld ontwikkelt de gemeente preventief (v)echtscheidingsbeleid, allereerst gericht op het laagdrempelig en vrijwillig versterken van relaties van alle ouders in Hellendoorn, maar daarnaast ook gericht op tijdige hulp als een scheiding onvermijdelijk is.
 • Ouderschapscursussen en informatie over relatieondersteuning moeten laagdrempelig beschikbaar zijn.
 • Multi-probleemgezinnen zijn gebaat bij een integrale aanpak waarin betrokken hulpverleningsinstanties nauw samenwerken en daarbij is de aanpak van één gezin, één plan, één coördinator belangrijk.
 • Inkoop van jeugdhulp gebeurt niet alleen op prijs, maar vooral op kwaliteit en aansluiting bij identiteit.
 • Ouders/gezinnen wordt actief gewezen op de mogelijkheid om via een PGB identiteitsgebonden of specialistische zorg in te kunnen kopen als de gemeente deze zorg niet heeft ingekocht.
 • Kinderen, jongeren, ouders en scholen worden betrokken bij een integrale visie op jeugdhulp;
 • Jongeren die mantelzorger zijn, worden optimaal ondersteund vanuit de Wmo, zodat zij gewoon naar school kunnen gaan en vrije tijd hebben.
 • Voor zwerfjongeren moet opvang en begeleiding geregeld zijn, en zogenaamde spookjongeren worden opgespoord.
 • De gemeente faciliteert voor tienermoeders ondersteuning, zorg en begeleiding.
 • Voorlichting over digiveiligheid op scholen en aan ouders. Kinderen bewust en veilig leren omgaan met internet en sociale media.
 • Het stimuleren en bevorderen van psychische gezondheid bij kinderen en ouders, extra inzet op het voorkomen van depressies en suïcide onder jongeren.
 • De gemeente zorgt, samen met de zorgpartners, voor continuïteit van zorg en ondersteuning als jongeren in de jeugdzorg 18 jaar worden.

3.3      Senioren

Waar staat de ChristenUnie voor?
Ouderen betekenen veel voor onze samenleving. Ze hebben bijgedragen aan het functioneren van de samenleving zoals die nu is en ze leveren nog steeds een waardevolle bijdrage. De ChristenUnie  gelooft dat een actieve houding bevorderlijk is voor het welzijn van ouderen. Daarom wil de ChristenUnie  sociaal maatschappelijke en culturele initiatieven die vanuit de ouderengroep voortkomen, zo veel mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Ouderenzorg
Onze gemeente is rijk aan een relatief grote groep ouderen. De ChristenUnie  is van mening dat ouderen een belangrijke bijdrage leveren aan de gemeenschap. Veel ouderen functioneren prima en weten lang hun weg zelfstandig of met zelf georganiseerde hulp of netwerken te vinden. Lichamelijke of geestelijke klachten en een verminderde mobiliteit zijn op den duur onvermijdelijk. De ChristenUnie  gelooft dat een actieve houding bevorderlijk is voor het welzijn van ouderen. Daarom wil de ChristenUnie  sociaal maatschappelijke en culturele initiatieven die vanuit de ouderengroep voortkomen, zo veel mogelijk ondersteunen en faciliteren.

Actieve ouderen vinden een sociaal netwerk bij elkaar. Toch wordt eenzaamheid een steeds groter risico. De ChristenUnie heeft hier oog voor en zet zich in om waar mogelijk eenzaamheid te voorkomen.

Langer zelfstandig
Woningen moeten geschikt zijn voor ouderen. De ChristenUnie vindt dat de gemeente Hellendoorn daarin samen met woningeigenaren en woningcorporaties een grote verantwoordelijkheid heeft. 

Concrete voorstellen

 • In overleg met de wijk, diaconieën of verenigingen wordt gekeken hoe voorzieningen met een sociale functie open kunnen blijven. Dit kan bijvoorbeeld door zelfbeheer.
 • Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.
 • Zingeving wordt bij gesprekken met ouderen met een zorgvraag (keukentafelgesprek) een bespreekbaar onderwerp; zo nodig maakt de gemeente hiervoor gebruik van deskundigheid van kerken of andere religieuze organisaties.
 • De website van de gemeente is ‘ouderenproof’. Per wijk is er een actuele sociale kaart, die ook in gedrukte vorm beschikbaar is.
 • De gemeente en de bibliotheek bieden samen  een cursus aan om ouderen zo nodig meer digitaal-vaardig te maken.
 • De gemeente biedt de blijverslening aan zodat particulieren hun woning makkelijker kunnen aanpassen.

 

3.4      Onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?
We willen dat kinderen en jongeren uit de gemeente Hellendoorn de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen en om hun talenten te gebruiken. Onderwijs is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde opvoeding en ontwikkeling. Goed onderwijs leidt tot betere ontwikkelingskansen.

Onderwijs
Kinderen zijn de toekomst. Daarom is het waardevol dat elk kind zich optimaal kan ontwikkelen. Onderwijs vormt de plaats waar een kind zich cognitief en sociaal ontwikkelt. Om deze reden moet er passend onderwijs zijn voor elke leerling en moeten ouders de mogelijkheid hebben om een school te kiezen die aansluit bij hun normen en waarden. Vrijheid van onderwijs staat voorop. Het is daarom van groot belang dat elk kind gelijke kansen heeft ongeacht de achtergrond of situatie waarin het zich bevindt.

Om elk kind gelijke kansen te bieden is er een samenwerkingsverband tussen onderwijsinstellingen, preventies en jeugdhulp nodig. Dit verband is te versterken door de ‘kleine scholen’. Dat zijn scholen die diep geworteld zitten in een wijk en die goede en directe hulp kunnen bieden. De ChristenUnie heeft zich altijd ingezet voor de kleine scholen en zal dit ook blijven doen, waarbij de kwaliteit van de kleine scholen wel gewaarborgd moet blijven.  De kwaliteit van scholen moet gegarandeerd worden en de rol van de school in de leefgemeenschap van de kleine kernen gewaardeerd worden. We moeten verder kijken dan alleen de leerlingaantallen.

De ChristenUnie  wil ruimte bieden aan identiteitsgebonden kinderopvang, zodat ouders

opvang kunnen kiezen in het verlengde van de opvoeding thuis. De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) valt onder de keuze van de ouder, maar elke ouder moet de vrijheid en mogelijkheid hebben om een vorm van educatie te kiezen die aansluit bij zijn levensvisie. Vrijheid van onderwijs vraagt om een terughoudende gemeente.

Een goede doorgaande leergang is voor iedere leerling belangrijk. Hiervoor is samenwerking nodig tussen voor- en vroegschoolse voorzieningen en het onderwijs, maar ook  samenwerking tussen het primair onderwijs en het voortgezet onderwijs en het onderwijs dat daarop volgt. Zeker als het gaat om kwetsbare jongeren is een goede overgang cruciaal.

Daarnaast moeten er genoeg mogelijkheden zijn om van het onderwijs in de arbeidsmarkt te komen. Als gemeente kunnen we hiervoor eisen stellen om genoeg stageplekken te verkrijgen. Onderwijs en baankansen moeten voor elk kind en elke jongere immers vanzelfsprekend zijn.

Concrete voorstellen

 • De ChristenUnie zet zich in voor passend onderwijs voor ieder kind.
 • Kleine scholen worden zo veel mogelijk behouden waarbij de kwaliteit gegarandeerd dient te worden.
 • Er blijft ruimte voor identiteitsgebonden onderwijs en opvang.
 • Passend en betaalbaar leerlingenvervoer blijft mogelijk.
 •  De ChristenUnie wil dat de gemeente binnen de arbeidsmarktregio inzet op een goede aansluiting van het onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven in de gemeente Hellendoorn. Hierbij is vooral aandacht voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen.
 • De ChristenUnie wil dat er bij huisvesting van onderwijs aandacht is voor duurzaamheid en een goed binnenklimaat.

3.5      Kunst, cultuur en sport

Waar staat de ChristenUnie voor?
Cultuur weerspiegelt het heden en verleden van de gemeente en de manier van samenleven. In cultuur vinden mensen ontspanning en betekenis. Cultuur draagt bij aan een juiste balans tussen in- en ontspanning.  In de cultuursector werken professionals en amateurs samen aan het mooier maken van onze samenleving. De ChristenUnie ziet meerwaarde van groepen mensen die gezamenlijk hun vrije tijd besteden en zet daarom in op het ondersteunen van verenigingen rondom cultuur. Daarbij vindt de ChristenUnie het waardevol dat kinderen zich leren uitdrukken in muziek, dans en creativiteit. Dat draagt bij aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren en daarmee aan een krachtige en creatieve samenleving. De inzet van de gemeente is gericht op het stimuleren van deelname, kennismaking en aansluiting van cultuur op het onderwijs aan kinderen en jongeren. De ChristenUnie pleit voor cultuur en sport in de breedte: bereikbaar en betaalbaar voor iedereen.

Musea
Cultuur legt de verbinding tussen verleden, heden en toekomst. Musea hebben een cultuurhistorisch belang. Enerzijds om te bewaren en te beheren, anderzijds om door te geven en te leren. Het biedt ook kansen om mensen te (re)activeren.

Bibliotheken
Bibliotheken zijn van belang voor het leesonderwijs aan onze kinderen, het bestrijden van laaggeletterdheid en ze bieden alle inwoners leesplezier en toegang tot informatie (ook digitaal). Bibliotheekvoorzieningen staan echter meer en meer onder druk. Sluiting van buurt/dorpsvestigingen moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Multifunctioneel en innovatief denken kan hier de oplossing zijn.

Gebouwen en sportvelden
Beleid op de gebieden sport, cultuur en recreatie richt zich vooral op stimulering van deelname, ondersteuning en faciliteren van verenigingen en initiatieven. Er moet sprake zijn van een gedegen voorzieningen- en accommodatiebeleid. Daarbij zet de ChristenUnie in op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Zowel financieel als praktisch.
De gemeente moet goed in beeld hebben wat de behoeften zijn aan voorzieningen op het gebied van sport en daar een (financiële) meerjarenplanning voor maken. Accommodaties zijn kostbaar en het is van belang dat verenigingen in redelijkheid bijdragen aan exploitatie en onderhoud.

In het accommodatiebeleid van de gemeente wordt getracht alle verenigingen op een passende en eerlijke maar ook financieel gedegen wijze te bedienen.

Concrete voorstellen

 • Kinderen uit gezinnen in armoede in Hellendoorn kunnen voor muzieklessen en/of sport korting krijgen of hier gratis aan deelnemen.
 • De ChristenUnie wil dat de exploitatielasten van accommodaties naar beneden gaan door in te zetten op lagere energielasten door het verduurzamen van gebouwen en lichtinstallaties. Bij nieuwe aanbestedingen willen wij dit nadrukkelijk betrekken in de bouwplannen en bij groot onderhoud hiervoor advies inwinnen.
 • Sluiting van bibliotheken moet zoveel mogelijk worden voorkomen.
 • De ChristenUnie ondersteunt het experiment met betrekking tot de cultuurvisie.

4. Duurzaam werken, wonen en leven

4.1      Werk en inkomen

Waar staat de ChristenUnie voor?
Het hebben van werk is waardevol. Ons werk is de plek waar talent en verantwoordelijkheid tot hun recht komen. Veel mensen in Hellendoorn hebben werk. Maar er zijn momenteel ook werklozen voor wie het soms moeilijk is om aan een baan te komen. Ons uitgangspunt is dat ieder mens de verantwoordelijkheid heeft om in zijn/haar eigen levensonderhoud te voorzien. Soms lukt dat (tijdelijk) niet. Wij vinden dat niemand aan zijn/haar lot mag worden overgelaten. Zowel van overheid als samenleving wordt extra zorg en aandacht gevraagd voor de (tijdelijk) kwetsbare burgers. De gemeente heeft een taak als het gaat om het bevorderen van de lokale en regionale werkgelegenheid.

Aan het werk
De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte en middellange termijn.

Voor mensen met beperkingen moet het vanzelfsprekend zijn dat ook zij de mogelijkheid krijgen om hun talenten in te zetten, of dat nou betaald, of vrijwilligerswerk is. De gemeente geeft hierin zelf het goede voorbeeld  en stimuleert bedrijven hierbij actief. Werkervaringsplaatsen mogen niet leiden tot ‘gratis werk’. Re-integratietrajecten die de kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen, moeten juist worden gestimuleerd.

De ChristenUnie vindt het belangrijk te benadrukken dat mensen meer zijn dan alleen hun verdienvermogen. Vrijwilligerswerk of op een andere manier participeren in de samenleving kan, zeker voor het welbevinden van iemand, heel waardevol zijn. Ook voor de maatschappij.
Met de Participatiewet is de rol van Soweco veranderd. Dit vraagt een zorgvuldig proces waarbij de expertise niet verloren mag gaan. Tegelijk zijn gemeenten verplicht beschut werk te bieden. De ChristenUnie is voor een coöperatieve samenwerking tussen Sociale werkplaats en werkgevers.

Voor nieuwkomers is het voor een goede integratie van belang dat zij snel aan de slag kunnen. Ook hier geldt: hoe eerder, hoe beter. Aan vluchtelingen wordt maatwerk geboden om een opleiding te volgen, een leerwerktraject te doen of stage te lopen.

Armoede en preventie
Ook in Nederland is er sprake van armoede. In Nederland leven ruim 400.000 kinderen in armoede. Veelzeggend is dat 60 procent van deze arme kinderen, werkende ouders heeft. De ChristenUnie wil armoede bestrijden. Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en armoede levert veel stress op.
Omdat voorkomen nog altijd beter is dan genezen moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. Een vicieuze cirkel van achterstand, waarbij armoede van generatie op generatie overgaat moet zoveel mogelijk worden doorbroken. En hoewel wij het liefst een samenleving zouden zien waarin voedselbanken niet nodig zijn, zijn wij dankbaar voor het kostbare werk dat zij doen.

Schulden
Om te voorkomen dat voor zowel mensen zelf als ook schuldeisers en samenleving de gevolgen van schulden zich in rap tempo opstapelen moet de gemeente snelle en toegankelijke schuldhulpverlening bieden. Ingewikkelde bureaucratie moet zoveel mogelijk worden vermeden.

Het hebben van schulden levert veel stress op en leidt vaak tot geestelijke en lichamelijke klachten. De aanpak van schulden heeft dus haast.
Wachttijden moeten zoveel mogelijk worden beperkt en als een schuldhulptraject start, moeten schuldeisers zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Om een eventuele wachttijd te benutten moet het bij de eerste melding gebruikelijk zijn ook andere beschikbare partners in te schakelen. Vrijwilligersorganisaties, zoals stichting BOOM,  moeten hierbij ook op steun van de gemeente kunnen rekenen. Dat kan zijn financieel, maar ook in praktische zin, in de aansturing of in kennisoverdracht.

Concrete voorstellen

 • Zowel de gemeente als ook het bedrijfsleven, nemen verantwoordelijkheid voor voldoende participatiebanen.
 • De gemeente zoekt in samenwerking met het bedrijfsleven naar kwalitatief goede en voldoende beschutte werkplekken.
 • Ook de beschutte werkplekken bij Multipack blijven beschikbaar.
 • Als de gemeente helpt, mag een tegenprestatie worden verwacht. Daarbij is het belangrijk dat zoveel mogelijk wordt ingezet op de eigen kennis en talenten van mensen.
 • De gemeente spreekt met woningcorporaties en energieleveranciers af dat betalingsachterstanden tijdig worden gemeld en er pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting wordt overgegaan nadat eerst actief hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen.
 • De gemeente kijkt ook kritisch naar het eigen gedrag als schuldeiser.
 • De toegang tot preventief budgetbeheer voor kwetsbare groepen wordt zo laagdrempelig mogelijk gemaakt.
 • O.a. scholen en sportverenigingen wordt gevraagd alert te zijn op signalen van armoede bij kinderen en deze te melden bij het (sociaal) wijkteam.
 • De collectieve zorgverzekering blijft beschikbaar voor minima.
 • Eén schuldenaar, één regisseur.
 • De ChristenUnie zet in op een zorgvuldige uitvoering van het kindpakket.

4.2      Energie, klimaat en milieu

Waar staat de ChristenUnie voor?
Wij hebben de taak om zorgvuldig om te gaan met de schepping. Vervuiling van de lucht, verspilling van materialen en uitputting van hulpbronnen vormen een grote bedreiging voor de leefbaarheid, veiligheid en gezondheid.  De ChristenUnie zet daarom in op een snelle en volledige energietransitie binnen één generatie. Dit moet nu gebeuren. Een schone en circulaire economie levert veel op voor ons en voor volgende generaties: een gezondere lucht, een beter klimaat en een sterkere economie. De gemeente heeft hierin een belangrijke rol.

Wij willen zo snel mogelijk af van olie, gas en kolen en ruim baan maken voor schone energie. Energiebesparing in de industrie, gebouwde omgeving en mobiliteit wordt topprioriteit. Auto’s zonder uitstoot en energieneutrale huizen worden de norm. Materialen die de Schepper ons geeft, willen wij niet verspillen, maar terugwinnen en hergebruiken.

Afscheid nemen van gas
Inmiddels is de aansluitplicht voor gas op woningen verdwenen. De doelstelling is dat Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruikt. Dit betekent nogal wat voor een huiseigenaar. Gemeenten kunnen hierop inspelen door te stimuleren dat er arrangementen gemaakt worden. Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning aan te passen aan de toekomst. Nieuwbouw aansluiten op gas is niet toekomstbestendig. Voor nieuwbouw zijn verschillende alternatieven beschikbaar: onder meer zijn dat warmte koudeopslag (WKO), stadswarmte en de lucht/water-warmtepomp. Deze alternatieven zijn duurzamer en in veel gevallen op de lange termijn kosteneffectief. Daarom geldt voor nieuwbouw: geen gasaansluiting tenzij er écht geen reëel alternatief mogelijk is.

Zon & wind
Het lokaal opwekken van zonne- en windenergie is nodig om de noodzakelijke energietransitie te laten slagen. Belangrijk is dat omwonenden nauw betrokken worden als het gaat om plannen voor energieopwekking, zoals windmolens, en kunnen meeprofiteren van de voordelen. Participatie zorgt ervoor dat lusten en lasten eerlijker worden verdeeld.

Energiebesparing industrie
De lokale industrie wordt uitgedaagd om met elkaar een energiebesparingsconvenant te sluiten. Door samen te werken, brengen bedrijven elkaar tot ideeën en zetten ze extra stappen om energie-efficiënt te worden.

Afvalinzameling
De normen voor afvalscheiding worden steeds strenger. In 2020 mag er nog 100 kilo restafval per persoon per jaar zijn. In afval zitten waardevolle grondstoffen die niet verloren mogen gaan. Beter kunnen we afval daarom zien als grondstof. Als afval goed gescheiden wordt, kunnen de grondstoffen worden aangeboden voor hergebruik. De ChristenUnie vindt dat er voor lastig te verwerken afvalstromen een passende oplossing moet worden geboden.

Toekomstbestendig waterbeheer
‘Leven met water’ is een thema dat Hellendoorn raakt. Door de toename van extreme buien ontstaat er schade. De extremen manifesteren zich ook in lange droge, hete periodes. Op beide zijn onze dorpen en wijken nog niet volledig ingericht. Het is noodzakelijk dat de gemeente een strategie ontwikkelt hoe zij hier mee omgaat en hoe de verwachte schade beperkt kan worden.

Ja/ja-sticker
ChristenUnie Hellendoorn wil het systeem van de brievenbusstickers omdraaien. U kiest dan bewust voor het wel of niet ontvangen van reclamedrukwerk. In het huidige systeem betekent geen sticker op een brievenbus dat alle(ongewenst) reclamedrukwerk bezorgd wordt. In het nieuwe systeem betekent geen sticker juist geen reclamedrukwerk. Dat kan een papierbesparing van 34kilo per huishouden opleveren.
U kunt dan met een ja/ja-sticker op uw brievenbus laten weten dat u juist wél ongeadresseerd reclamedrukwerk en huis-aan-huisbladen wilt krijgen. Als u géén sticker plakt, krijgt u geen folders meer, maar nog wel huis-aan-huisbladen. 

De huidige nee/ja- en nee/nee-stickers blijven gelden en veranderen niet. 

Concrete voorstellen

 • Duurzaamheid pakt de gemeente Hellendoorn integraal aan: het onderwerp wordt in ieder beleidsstuk waar het relevant is, meegenomen.
 • De uitvoering van de energievisie 2020 krijgt topprioriteit.
 • Er komt een energievisie voor de periode 2020/2030 met een concreet uitvoeringsplan.
 • De ChristenUnie stimuleert particuliere initiatieven (zoals energiecoöperaties) op het gebied van de klimaatopgave.
 • Bij grootschalige energieprojecten is gewenst dat de omgeving kan participeren.
 • Initiatieven rondom duurzaamheid/milieu van inwoners en/of bedrijven worden aangemoedigd.
 • Een inwoner moet op één plek terecht kunnen voor zowel technische als financiële arrangementen om zijn eigen woning duurzaam aan te passen.
 • In de komende raadsperiode wordt het gemeentelijke inkoopbeleid volledig duurzaam en eerlijk: 100% schone energie en producten die voldoen aan de regels van eerlijke handel.
 • De ChristenUnie wil versneld onafhankelijk zijn van aardgas en in ieder geval voor 2040.
 • Hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations wordt gepromoot.
 • Inwoners hebben een belangrijke rol als het gaat om waterberging. De gemeente werkt aan bewustwording op dit punt.
 • De gemeente stimuleert de aanleg van groene daken en geeft zelf het goede voorbeeld. Daarmee werken we in Hellendoorn aan meerdere doelstellingen tegelijk: waterberging, verkoeling, biodiversiteit en zonnepanelen leveren meer rendement.   
 • Er komt een ja/ja sticker om de bezorging van ongeadresseerd reclamedrukwerk tegen te gaan

4.3      Wonen en ruimte 

Waar staat de ChristenUnie voor?
Een goed en betaalbaar huis in een prettige wijk, dat is voor ons allemaal belangrijk. De beschikbaarheid van de juiste woningen is helaas niet vanzelfsprekend. Er zijn lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen, duurbetaalde woningen staan onder water en de behoefte aan betaalbare huurwoningen in de vrije sector is groot. De ChristenUnie wil dat de lokale overheid met toekomstgericht woningbeleid de woningmarkt stimuleert. Hierdoor krijgen starters een steuntje in de rug, komen er voldoende passende huurwoningen en is er meer ruimte is voor particuliere (nieuw)bouw.

De openbare ruimte is van ons allemaal. Vanouds beheert de gemeente de ruimte, maar dat kan ook heel goed door inwoners gedaan worden. Als de inwoners het zelf doen, wordt de kwaliteit van het groen hoger en de wijk leuker: de wijk wordt beter onderhouden en het versterkt de sociale samenhang.

Toekomstige generaties
Keuzes die we nu maken, hebben gevolgen voor de leefomgeving van toekomstige generaties. De gemeente heeft hierin een belangrijke regierol. Ecologische, economische en demografische ontwikkelingen (krimp en/of groei) maken het mogelijk en noodzakelijk dat er een omslag komt: van sloop en nieuwbouw naar hergebruik, van bebouwen van de open ruimte naar hergebruik en herstructurering van al bebouwd gebied. De gemeente Hellendoorn zal duidelijke keuzes moeten maken. Ruimtelijke ordening is bij uitstek het onderwerp waar burgers bij betrokken moeten worden, want het gaat tenslotte over de kwaliteit van de eigen leefomgeving. 

Woningcorporatie
Reggewoon heeft een belangrijke rol in de voorziening van goede sociale huurwoningen en de leefbaarheid van wijken. De ChristenUnie geeft Reggewoon de ruimte om innovatief, vraaggericht en toekomstbestendig te kunnen ontwikkelen en bouwen.

Omgevingswet
Iedereen wenst een leefomgeving waar het prettig wonen, werken en recreëren is, maar daarvoor moet je wel goede afspraken met elkaar maken. Inwoners, ondernemers en overheden worstelen met het huidige omgevingsrecht: het is te complex en versnipperd. Daarom komt er een nieuwe wet: de Omgevingswet. Doel van deze wet is het eenvoudiger maken van regels en meer ruimte bieden voor participatie. De nieuwe wet moet de bestaande wetten vervangen en zorgen voor een integrale én gebiedsgerichte benadering. De overgang naar de Omgevingswet is een enorme operatie die niet alleen het ruimtelijke domein aangaat, maar ook het sociale en gezondheidsdomein. De gemeente is verantwoordelijk voor een goede en soepele implementatie van de Omgevingswet.

Natuur
De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. Natuur is kwetsbaar en kan niet voor zichzelf spreken. Er zijn dus regels nodig om de natuur te beschermen. De gemeente moet bijdragen aan behoud, verbetering en een harmonieuze ontwikkeling van de leefomgeving.

Concrete voorstellen

 • Het woonbeleid van de gemeente Hellendoorn moet gebaseerd zijn op de actuele vraag én op toekomstige ontwikkelingen.
 • Ouderen in een koopwoning kunnen gebruik maken van een Blijverslening om de woning aan te passen zodat ze er, ondanks toenemende lichamelijke beperkingen, kunnen blijven wonen.
 • Woningen worden duurzaam gebouwd en de gemeente zet in op verduurzaming van bestaande woningen (nul-op-de-meter).
 • Zo mogelijk worden leegstaande gebouwen verbouwd naar woningen.
 • De gemeente ontwikkelt een plan van aanpak ‘asbestsanering’ zodat alle daken in Hellendoorn voor 2024 asbestvrij zijn.
 • In Hellendoorn komt er ruimte voor de bouw van zgn. Tiny Houses.
 • De gemeente geeft ruimte aan inwoners om hun wijk of straat in eigen beheer te onderhouden.
 • Open landschappen mogen niet steeds kleiner worden. Verrommeling, versnippering en opdringerige zichtlocaties langs wegen worden tegengegaan.
 • Bij de inrichting van de openbare ruimte wordt rekening gehouden met (historische) landschappelijke elementen.
 • Geen bezuiniging op natuur- en milieu-educatie.
 • De ChristenUnie wil dat natuur zo ‘beleefbaar’ en toegankelijk mogelijk wordt door aanleg en onderhoud van goede wandel- fiets- en beleefpaden.
 • Samenwerking tussen provincie, gemeente, waterschappen, agrarische sector, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en land- en tuinbouworganisaties wordt gestimuleerd.

4.4      Mobiliteit

Waar staat de ChristenUnie voor?
Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is belangrijk om samen te kunnen leven en werken. Mobiliteit is bewegingsvrijheid voor validen en mindervaliden. De ChristenUnie wil dat de groeiende mobiliteit niet te veel ten koste gaat van onze leefomgeving.

De lokale overheid heeft de verantwoordelijkheid voor een goed niveau van verbindingen, zodat inwoners sociale en economische activiteiten kunnen ontplooien en ondernemers hun werk kunnen doen. Goede bereikbaarheid maakt ons als gemeente economisch vitaler. Niet alleen de overheid maar ook de inwoners en ondernemers hebben de verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan.

Voetgangers en fietsers
Voor veel mensen (die minder mobiel zijn) zijn de looproutes naar het centrum, scholen, belangrijke ontmoetingsplekken en (zorg)voorzieningen erg belangrijk. Goede looproutes en trottoirs zijn daarom een must.

De fiets vormt een uitermate belangrijk vervoermiddel. Fietsen is goedkoop, gezond en vrijwel niet milieubelastend. Jongeren zijn er zonder meer op aangewezen en voor schoolbezoek is er dan ook vaak sprake van grote fietsstromen. Voor woon-werkverkeer en recreatie wordt veel gebruikgemaakt van de fiets. Nu fietsen met (elektrische) trapondersteuning in een snel tempo de markt veroveren, zijn er veel mensen die de fiets opnieuw ontdekt hebben.

Openbaar vervoer & deelauto
Veel mensen maken gebruik van het openbaar vervoer voor bijvoorbeeld woon-werkverkeer, studie of familiebezoek. Maar ook de deelauto is hiervoor een goede optie. Het openbaar vervoer en de deelauto zijn beter voor het milieu. De ChristenUnie vindt het daarom belangrijk dat de gemeente gebruik maakt van mogelijkheden tot bevordering van goed openbaar vervoer en/of gebruik van de deelauto.  De ChristenUnie vindt de bereikbaarheid van de (kleine) kernen belangrijk.

Verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid draagt bij aan een prettige woon- en leefomgeving en heeft daarom hoge prioriteit. Verkeersveiligheid moet de gemeente Hellendoorn integraal aanpakken: het onderwerp moet in ieder beleidsstuk waar het relevant is worden meegenomen.

Concrete voorstellen

 • Fietspaden en met name fietsstroken worden waar mogelijk uitgevoerd in rood asfalt.
 • We bevorderen dat in de centra, bij het station, bij de bushaltes en bij “attractiepunten” voldoende mogelijkheden zijn voor fietsenstalling.
 • De ChristenUnie wil de aanwezigheid van oplaadpunten voor elektrische fietsen bevorderen.
 • Paaltjes op fietspaden veroorzaken veel ongelukken; deze dienen zoveel mogelijk te worden verwijderd.
 • Fietsroutes binnen de gemeente dienen zoveel mogelijk van het overige verkeer gescheiden. De veiligheid van de fietser moet gewaarborgd zijn.
 • We steunen de verdere ontwikkeling van de fietssnelweg Enschede – Nijverdal.
 • De trottoirs moeten goed onderhouden worden.
 • De gemeente zal gebruik maken van haar mogelijkheden tot bevordering van goed openbaar vervoer voor alle kernen.
 • De gemeente stimuleert het gebruik van de deelauto.
 • Het wegwerken van de onderhoudsachterstand aan wegen heeft prioriteit. Hierop wordt niet zodanig bezuinigd dat het de verkeersveiligheid raakt.
 • De gemeente zorgt voor een verkeersveilige schoolomgeving en voor veilige routes van huis naar school. Daarom krijgt het fietspad Daarle – Daarlerveen prioriteit.

4.5      Economie en landbouw

Waar staat ChristenUnie Hellendoorn voor?
Een goede economie is volgens de ChristenUnie pas gezond als iedereen een kans krijgt en verantwoordelijkheid neemt, als werken en vrije tijd in balans zijn, als groei groen is en grenzen kent. Ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn onmisbaar voor de gemeente Hellendoorn. Deze ondernemers zorgen namelijk voor werkgelegenheid, lokale economie, verduurzaming, diensten en producten en daarmee voor leefbaarheid. De ChristenUnie  zet zich daarom in voor een goed vestigingsklimaat en goede voorwaarden om lokaal en regionaal (maatschappelijk) verantwoord ondernemerschap te stimuleren. Zij stelt zich op als een partner voor ondernemers.

De agrarische sector werkt hard voor goed en gezond voedsel en de ondernemers hebben een nauwe verbondenheid met de schepping. Daarom is de ChristenUnie trots op de agrarische sector en heeft ze hart voor boeren. De agrarische sector is dynamisch en omstandigheden op een boerderij kunnen ieder moment veranderen door aangepaste wet- en regelgeving of door extreme weersomstandigheden. Een toekomstbestendige agrarische sector heeft een gezonde economische basis, is innovatief, gaat zorgvuldig om met de bodem, grondstoffen en energie en produceert in balans met dier en leefomgeving. Jonge boeren verdienen een goede toekomst.

De gemeente Hellendoorn en haar omgeving zijn bij uitstek gebieden om te recreëren. Recreatie is voor mensen een middel om op adem te komen en energie op te doen. De ChristenUnie zet zich in voor een gemeente waarin recreatieondernemers de ruimte krijgen om te ontwikkelen en waar toeristen zich welkom voelen.

Economie
Veel mensen werken tegenwoordig zonder in loondienst te zijn, bijvoorbeeld als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). De gemeente moet, wat de ChristenUnie betreft, actief gebruik maken van de wettelijke mogelijkheden om hen waar nodig te ondersteunen. Bovendien is de ChristenUnie een grote voorstander van verkorting en vereenvoudiging van de procedure rondom vergunningen.

De ChristenUnie zet zich in voor samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen en winkelgebieden. Omdat de detailhandel verandert van aard en structuur, is er aandacht nodig voor de leefbaarheid van de (kleine) kernen.

Elke gemeente mag zelf bepalen hoeveel koopzondagen er zijn. Het huidige Hellendoornse beleid staat maximaal 4 koopzondagen (in combinatie met een evenement) toe, die de winkeliers zelf mogen aanvragen. De ChristenUnie ziet verdere uitbreiding van de koopzondagen als een ongewenste stap in de richting van een 24-uurseconomie. Zo’n economie heeft tot gevolg dat er te weinig sprake is van een gezamenlijk rustmoment. Een collectieve rustdag komt de sociale samenhang in de maatschappij ten goede. Vanuit onze christelijke levensovertuiging is de zondag de daarvoor aangewezen dag. Bovendien zien we door de toename van koopzondagen dat veel kleine zelfstandigen het extra moeilijk hebben gekregen. We willen daarom geen extra koopzondagen in onze gemeente.

Concrete voorstellen

 • Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen heeft prioriteit.
 • De gemeente stimuleert het bedrijfsleven om zich samen met het (beroeps-)onderwijs actief in te zetten voor een goede aansluiting tussen het onderwijs en de arbeidsmarkt op zowel de korte als de middellange termijn.
 • Ondernemers worden gestimuleerd om maatschappelijk verantwoord te ondernemen.
 • Alle inzet is gericht op het aantrekken van werkgelegenheid door middel van een ondernemersloket.
 • De economie is in toenemende mate een economie van mkb-bedrijven, maar ook van eenmansbedrijven en zzp’ers. Waar mogelijk ondernemen zij economische activiteiten vanuit huis.
 • Het wonen in leegstaande woningen boven winkels wordt gestimuleerd.
 • We zijn voor een collectieve rustdag en daarom willen wij geen extra koopzondagen.
 • In kleine kernen worden functies zo mogelijke gecombineerd (detailhandel, bibliotheek, bank et cetera).

Agrarische sector
De ChristenUnie biedt ruimte aan de boeren en zet daarbij in op sterke, duurzame en vernieuwende initiatieven. Hierbij houden wij rekening met regionale initiatieven die soms de gemeentegrens overschrijden (bijvoorbeeld: de mestvergister van  Twence). Gezonde gezinsbedrijven spelen een centrale rol in de agrarische sector en deze bedrijven willen wij daarom zoveel mogelijk de ruimte geven. De hoofdfunctie van een landbouwbedrijf is de agrarische sector, maar de ChristenUnie stimuleert en denkt mee met agrarische ondernemers die een nevenfunctie aan het landbouwbedrijf willen toevoegen. Dit omdat hierdoor de agrarische ondernemers een steuntje in de rug krijgen, de gemeente meer te bieden heeft op allerlei gebied (bijvoorbeeld recreatie, detailhandel of zorg) en de inwoner op deze manier beter kennis kan maken met de agrarische sector.

De ChristenUnie zet zich in voor het behoud van het landschap, de plattelandscultuur en voor de bescherming van het milieu en de biodiversiteit. De agrarische sector geeft vorm aan het landschap en is belangrijk voor het beheer daarvan.

De ChristenUnie maakt zich sterk voor een ambtenaar die zich specifiek bezighoudt met de agrarische sector. Dit om deze belangrijke sector goed te kunnen ondersteunen en goed te kijken naar de leefbaarheid van het platteland. De ambtenaar kan de volgende aandachtsgebieden krijgen: het wegennetwerk, de eventuele leegstand en  verpaupering op het platteland, weloverwogen bermbeheer en het verbeteren van het contact tussen de agrarische sector en de andere inwoners van onze gemeente

Concrete voorstellen

 • We blijven de rood-voor-roodregeling stimuleren; deze moet op correcte wijze worden uitgevoerd.
 • Landbouwbedrijven krijgen ruimhartig de mogelijkheid nevenactiviteiten uit te voeren zoals landschapsonderhoud, toerisme en biovergisting, voor zover deze niet ten koste gaan van de kwaliteit van het buitengebied.
 • De agrarisch ondernemer is vaak ook landschapsbeheerder en ontvangt hiervoor een passende vergoeding.
 • De agrarische sector wordt ondersteund door een ambtenaar die zich concreet bezighoudt met het verbeteren van de omstandigheden voor de agrarische sector en het buitengebied.
 • In het kader van zorg willen we voor mensen die hun leven lang in het buitengebied gewoond hebben in leegstaande boerenbedrijven de bouw van appartementen mogelijk maken.
 • In het kader van verstandig bermbeheer wordt er overlegd met de agrariërs om ongewenste onkruidhaarden te voorkomen, bijvoorbeeld omtrent jakobskruiskruid dat giftig is voor diverse veesoorten.

Recreatie en toerisme
De recreatie- en de toerismesector is belangrijk voor de gemeente Hellendoorn. De ChristenUnie is trots op het ruime aanbod van (sport)evenementen die in onze gemeente worden aangeboden en stimuleert organisatoren om hiermee door te gaan. De gemeente bevordert samenwerking in de sector om te komen tot een samenhangend aanbod gedurende het hele verbrede seizoen met bijpassende activiteiten. Hierbij denken wij ook aan regionale samenwerkingen. Er is visie nodig om onze gemeente ook de komende jaren aantrekkelijk te houden. Hellendoorn zet zich in voor optimale fietsverbindingen en gebiedspromotie. We willen een gastvrije gemeente zijn.

Concrete voorstellen

 • Recreatie en toerisme dienen de natuur en het milieu zo min mogelijk te belasten.
 • De intensiteit van het toerisme en de kwaliteit van de leefbaarheid voor de lokale bevolking dienen in balans te zijn.
 • Gezien de samenwerking in Overijssel wordt waar mogelijk samengewerkt of tenminste afgestemd.
 • Toeristische trekpleisters dienen zowel voor validen als mindervaliden goed bereikbaar te zijn.
 • Een goede samenwerking met het Nationaal Park Sallandse Heuvelrug en betrokken belangenorganisaties is belangrijk.