Profielschetsen

Profiel (steun)fractie

Introductie
Het doel van dit document is om datgene wat wij als ChristenUnie Hellendoorn belangrijk vinden voor onze fractie en raadsleden in beknopte vorm weer te geven. We streven ernaar om onze fractie een goede afspiegeling van onze leden te laten zijn. We hopen dan ook dat we met dit profiel de volledige breedte van onze achterban aan kunnen spreken om een actieve rol te overwegen!
Overal waar het woord ‘hij’ staat wordt natuurlijk ‘hij/zij’ bedoeld.

Profiel (steun)Fractie
Voor de raadsfractie van de ChristenUnie in Hellendoorn streven we naar:
 • Een fractie die grondslag en kernwaarden van de ChristenUnie belichamen / uitdragen / onderschrijven en steeds voor ogen houdt.
 • Een goede mix van persoonlijke kwaliteiten, professionele expertise, diversiteit, christelijke stromingen, geografische spreiding en leeftijd.
 • Een fractie die als team vorm en inhoud geeft aan de vertegenwoordiging van de ChristenUnie in de raad. De leden zijn bereid zich naar elkaar te verantwoorden.
 • Een fractie die speerpunten definieert vanuit het verkiezingsprogramma, en die gebruikt om zichtbaar en actief bij te dragen aan de besluitvorming.
 • Een fractie die werkt in samenwerking met de gemeenteraad en samenleving .
 • Een fractie die niet bang is om een eigen geluid te laten horen.
 • Een fractie die beschikt over voldoende relativeringsvermogen van de eigen positie en zich afhankelijk weet van God.

Raadslid

Algemeen
Een raadslid heeft in grote lijnen drie verantwoordelijkheden in de gemeenteraad: a. Burgers vertegenwoordigen; b. Kaders stellen voor het college; c. Controleren of gebeurt wat is afgesproken

Profiel
Van een (aankomend) raadslid voor de ChristenUnie in Hellendoorn verwachten we:
 • Dat het raadslid actief betrokken is bij de samenleving en de (lokale) christelijke gemeenschap in het bijzonder.
 • Voldoende bekendheid en binding met de grondslag, politieke visie en standpunten van de ChristenUnie en in staat die uit te dragen.
 • In geval van mogelijk aankomend raadslid: Bereid is zich te verdiepen/cursussen te volgen over de standpunten van de ChristenUnie, maar ook over taken van raadsleden.
 • Dat het raadslid beschikt over voldoende tijd en die deels flexibel in kan delen.
 • Dat het raadslid zich in het raadswerk gesteund weet door zijn eventuele partner en/of gezinsleden.
 • Dat het raadslid bereid is zich publiekelijk te verantwoorden voor zijn optreden.

Competenties
Voor wat betreft competenties voor een raadslid sluiten we aan bij de 7 competenties zoals genoemd in het handboek gemeenteraadsverkiezingen 2022 van de ChristenUnie. Hier geven we de competenties op hoofdlijnen weer, in het handboek zijn verdere details te vinden. Naar onze mening biedt het handboek op dit gebied een voldoende uitgewerkt en gedifferentieerd beeld. We bieden ruimte aan talent om deze competenties te ontwikkelen, bijvoorbeeld in een ondersteunende rol of als fractievertegenwoordiger.
 • Een raadslid is mondeling en schriftelijk vaardig, zodat zijn standpunten helder en overtuigend overkomen.
 • Een raadslid is in staat te onderhandelen in een politieke context om een ‘optimaal resultaat’ te behalen.
 • Een raadslid beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit die in staat stelt effectief te opereren.
 • Een raadslid durft zich onafhankelijk op te stellen; uiting te geven aan zijn eigen mening en visie, en laat zich niet naar de mond praten.
 • Een raadslid beschikt over de overtuigingskracht waarmee anderen mee te nemen zijn, en zijn verhaal goed voor het voetlicht komt.
 • Een raadslid is in staat om zijn netwerken goed te onderhouden en uit te breiden, voor steun, reflectie, informatie en medewerking.
 • Een raadslid kan goed samenwerken om op een effectieve wijze doelen te behalen.